2019
2018
2017
2016
2015
2014
18 dec 2014

Hur gör man en marknadsundersökning?

Det låter kanske enkelt, med en marknadsundersökning men det första steget är alltid att precisera syftet med marknadsundersökningen. Vad vill jag veta och varför? Vilken metod är bäst att använda på just min målgrupp och frågeställning? Hur hanterar jag sedan information på rätt sätt? Hur utnyttjar jag resultatet maximalt?

Det är viktigt att precisera uppgiften för marknadsundersökningen, vad är det du verkligen vill ha svar på?

Exempelvis:

 • Marknadsandelar
 • Konkurrenter
 • Var och när man handlar din produkt eller tjänst
 • Hur uppfattas din webbplats

Sedan måste du avgränsa dig. Hur mycket tid kan svarspersonen förväntas lägga ner? Hur många ska ingå i undersökningen? Vilka resurser har vi tillgängliga, både vad gäller tid och kostnader?

Hur ska undersökningen gå till; Brevenkät, via nyhetsbrev, på webbplatsen eller via intervjuer? Vilka ska svara på undersökningen, hur ser vår målpopulation ut och hur når vi dem?

Digitala undersökningar ger högsta respons och är oftast mest kostnadseffektiva. För dig är det ett lätt och billigt sätt att nå din målgrupp, för respondenterna är det ett lätt och snabbt sätt att svara på. Det är även enkelt att skicka ut en påminnelse till dem som inte har svarat.

Ska du göra en explorativ undersökning? Det vill säga, en utforskande undersökning som används för att skaffa grundläggande kunskap om ett visst område.

Exempelvis om man vill:

 • Starta upp en verksamhet
 • Utveckla eller starta upp ett nytt affärsområde
 • Lansera en ny produkt

I denna typ av undersökning bör man vända sig till ett fåtal individer, till exempel en grupp experter. Djupintervjuer eller gruppdiskussioner är två användbara tekniker.

Beskrivande undersökning används för att kartlägga fakta och sakförhållanden.

Exempelvis:

 • Marknadens storlek
 • Marknadsandelar
 • Konsumtionsvanor
 • Människors åsikter och värderingar

Oftast är undersökningens syfte analytiskt, kanske vill man göra en sambandsanalys eller pröva en uttalad hypotes. Exempelvis sambandet mellan marknadsandelar och geografisk närvaro och testa om skillnaden är ”statistiskt signifikant”.

Det finns även andra begrepp att känna till.

Kvalitativa undersökningar

Vilken bild har dina kunder av ditt företag? Vilka behov har dina kunder som du kan svara mot? Kvalitativa undersökningar talar direkt till din målgrupp och genomförs oftast via gruppdiskussioner eller djupintervjuer. Du kan få en detaljerad insikt i hur målgruppen förhåller sig till och resonerar kring ett visst område. Metoden används även för att tolka och analysera data som är svåra att uttrycka i sifferform, till exempel användbarhetstest på ett intranät eller en webbplats.

Kvantitativa undersökningar

Här tillfrågas en större mängd individer och resultatet kan lätt sammanställas i sifferform och statistik. Svaren blir inte lika nyanserade eller exakta som vid personliga intervjuer.

Förklarande undersökningar

Hur olika faktorer är kopplade till varandra, till exempel hur storleken på ett företag styr valet av en leverantör.

Skrivbordsundersökning/Sekundärdata

Bygger på data som redan finns, exempelvis webbstatistik.

SKAPA DITT NYHETSBREV NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt