Palomas integritetspolicy

Paloma in Sweden AB värnar om individens personliga integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Paloma har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Paloma uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy.

Paloma behandlar olika kategorier av personuppgifter i ett antal olika sammanhang.

I huvuddelen av behandlingen agerar Paloma som personuppgiftsbiträde för Palomas kunders räkning (kunderna är nedan kallade ”Användarna”). Sådan behandling sker främst när Användarna använder Palomas tjänster för anmälan till evenemang och utskick av e-post ( Paloma och Magnet). Personuppgifterna kan på detta sätt komma att behandlas av Paloma, men det är Användarna som är ansvariga för behandlingen av personuppgifterna. Användarna är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att de har inflytande och kontroll över behandlingen och därför har huvudansvaret för att se till så att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Paloma behandlar också vissa personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Att Paloma är personuppgiftsansvarig innebär att vi styr över hur behandlingen av personuppgifterna ska gå till och är huvudansvariga för att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur personuppgifterna har inhämtats och om Paloma är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Inledningsvis kommer de personuppgifter som Paloma är personuppgiftsvariga för att beröras. Därefter följer ett avsnitt om Palomas behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. Policyn avslutas med ett generellt avsnitt.

KAKOR (COOKIES)

Vad är kakor (cookies)?

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Syftet med kakor kan exempelvis vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje nytt besök.

Paloma och kakor

När du använder Palomas webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på vår webbplats slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. Palomas webbplats använder en sessionskaka som innehåller ett sessions-id. Denna kaka används för att servern ska kunna hålla reda på webbplatsens sessioner. Palomas webbplats lagrar även order-data när en besökaren skapar ett konto.

PALOMA SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kategorier av registrerade

Nedan kommer redogöras för vilka kategorier av personuppgifter som behandlas under respektive kategori av registrerade som Paloma är personuppgiftsansvarig för. Kategorierna är: kunder, leverantörer, arbetssökande och hemsidebesökare.

Paloma behandlar personuppgifter om sina kunder. Personuppgifterna samlas primärt in i samband med att en kund skapar ett konto på Palomas hemsida. De kategorier av personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband med att ett konto skapas är:

 • identifieringsuppgifter i form av namn,
 • kontaktuppgifter i form av mailadress och telefonnummer,
 • inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord,
 • uppgifter om yrke och sysselsättning i form av arbetsplats samt
 • elektronisk identifieringsdata i form av IP-adress och cookies.

Paloma behandlar också betalningsinformation om sina kunder innefattande betalningshistorik, fakturering och eventuella betalningspåminnelser.

Paloma behandlar vidare personuppgifter om sina leverantörer. De kategorier av personuppgifter som inhämtas och behandlas är:

 • identifieringsuppgifter i form av namn,
 • kontaktuppgifter i form av postadress, mailadress och telefonnummer,
 • uppgifter om yrke och sysselsättning i form av arbetsplats samt
 • betalningsinformation innefattande betalningshistorik och tidigare fakturor.

Personuppgifter behandlas även då du söker anställning hos Paloma. De kategorier av personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband med detta är:

 • identifieringsuppgifter såsom namn, titel och personnummer,
 • kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och mailadress,
 • finansiell information såsom uppgifter om lön, och löneanspråk,
 • uppgifter av personlig karaktär såsom ålder och födelsedatum samt
 • CV med utförda utbildningar, betyg och referenser.

Paloma behandlar också vissa personuppgifter om dig när du besöker Palomas hemsida. De kategorier av personuppgifter som då behandlas är:

 • elektronisk identifieringsdata i form av IP-adress och cookies.

Personuppgifter kan komma att kompletteras, inhämtas samt kontrolleras med hjälp av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc.

Användandet av personuppgifter

Paloma behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för -och ett specifikt ändamål med- att behandla.

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra förpliktelser inom Palomas verksamhet gentemot kunder, leverantörer och arbetssökande. Paloma har till exempel förpliktelser gentemot sina kunder att leverera Palomas tjänster.

Den lagliga grunden för behandling av kunders och leverantörers personuppgifter är fullgörande av de avtal som Paloma har ingått med kunderna och leverantörerna.

Om du söker anställning på Paloma kommer vi hantera dina personuppgifter i anslutning till rekryteringen i syfte att hitta en lämplig kandidat. Den lagliga grunden för detta är Palomas berättigade intresse. Om vi har för ändamål att spara dina ansökningshandlingar till senare rekryteringer kommer vi att fråga om ett samtycke för detta.

Om du besöker vår hemsida behandlas din IP-adress och cookies för att Paloma ska kunna föra statistik över besöket. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder så få cookies som möjligt på vår hemsida för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och omfattningen av trafiken på vår hemsida. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Som användare kan du stänga av möjligheten att spara cookies på din dator via din webbläsares inställningar. Vill du ha mer information kan du besöka Post- och Telestyrelsens hemsida (www.pts.se). Palomas lagliga grund för att spara personuppgifter om sina hemsidebesökare är Palomas berättigade intresse.

Personuppgifter kan även komma att behandlas vid marknadsföring på grundval av Palomas berättigade intresse att kommunicera med kunder som använder Palomas tjänster, eller andra personer som kan tänkas vilja använda Palomas tjänster i framtiden. Personuppgifter kan också behandlas vid inbjudningar till evenemang och för att utveckla verksamheten. Det kan även vara nödvändigt för Paloma att behandla personuppgifterna för att kunna fullgöra de förpliktelser som åligger Paloma enligt lag.

Samtycke

Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål. Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har Paloma rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom för att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och Paloma.

Mottagare av personuppgifterna

Paloma kan komma att lämna ut personuppgifter som Paloma är personuppgiftsansvarig för till den behandlade själv och till tredje part när detta är nödvändigt eller fördelaktigt för Paloma. Tredje part avser företag som Paloma har en affärsrelation eller personuppgiftsbiträdesavtal med, samt myndigheter.

En del av ovanstående mottagare är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga, men huvuddelen av mottagarna är att se som Palomas personuppgiftsbiträden. Om dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

När Paloma delar personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av IT-tjänster) sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Paloma har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden och vi genomför löpande kontroller av personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter samt följer våra begränsningar och krav avseende överföring av personuppgifter till tredje man i utanför EES.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. Paloma delar bara personuppgifter med företag i tredjeländer som har en adekvat skyddsnivå eller företag som genom godkända metoder anses uppnå en adekvat skyddsnivå.

Säkerhetsåtgärder

Paloma har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen. Personuppgifter hänförliga till kundavtal sparas exempelvis så länge kundavtalet är aktivt och 12 månader därefter. Behandling av personuppgifter för andra ändamål än fullgörande av kundavtal sparas enligt fastslagen gallringsrutin. Paloma arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Personuppgiftansvarig

Paloma är personuppgiftsansvarig för den behandling som anges ovan. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Paloma kan kontaktas via info@paloma.se.

PALOMA SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Paloma behandlar även personuppgifter på uppdrag av Användarna. Behandlingen sker då i enlighet med Användarnas instruktioner och tillämplig lagstiftning. Paloma har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med Användarna där Paloma garanterar att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att den registrerades rättigheter skyddas under denna behandling. När relationen mellan Paloma och Användarna upphör kommer personuppgifterna raderas eller att återlämnas i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Paloma och Användarna. Användarna har rätt att genomföra löpande kontroller för att säkerställa att Paloma följer sina åtaganden avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Nedan följer information om den behandling av personuppgifter som kan förekomma när Användarna behandlar personuppgifterna inom ramen för Palomas tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Paloma tillhandahåller i huvudsak två typer av tjänster. När personuppgifter behandlas genom Palomas tjänst Paloma (utskick av nyhetsbrev) kommer typiskt sätt följande kategorier av personuppgifter att behandlas:

 • identifieringsuppgifter såsom namn och personnummer,
 • kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och mailadress samt
 • vissa uppgifter om yrke och sysselsättning såsom arbetsgivare, titel eller arbetsplats.

När personuppgifter behandlas genom Palomas tjänst Magnet (Anmälningssidor och biljettförsäljning) kan i huvudsak följande kategorier av personuppgifter behandlas.

 • identifieringsuppgifter såsom namn och personnummer,
 • kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och mailadress,
 • elektronisk identifieringsdata såsom IP-adresser och cookies,
 • vissa hälsouppgifter, främst uppgift om exempelvis allergi eller handikapp samt
 • vissa uppgifter om yrke och sysselsättning såsom arbetsgivare, titel eller arbetsplats

Palomas tjänster är uppbyggda på ett sådant sätt att Användarna själva fritt kan lägga till information, vilket ibland kan innefatta personuppgifter. Andra kategorier av personuppgifter kan således förekomma i specifika e-postutskick eller på specifika anmälningssidor.

Personuppgifterna samlas ofta in med den registrerade som uppgiftslämnare, eller genom användandet av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc.

Användandet av personuppgifter

Palomas Användare har i personuppgiftsbiträdesavtalet åtagit sig att enbart behandla personuppgifter som de har en laglig grund för -och ett specifikt syfte med- att behandla.

Paloma har inte full insyn i Användarnas ändamål för behandling av personuppgifter. Typiska ändamål för behandling av personuppgifter i samband med användandet av tjänsten för nyhetsbrev (Paloma) är marknadsföring och reklam samt att kunna förmedla nyheter. Typiska ändamål för behandling av personuppgifter i samband med användandet av tjänsten för event (Magnet) är att kunna administrera anmälningar till exempelvis evenemang, kurser och seminarier.

Användarna kan ha ett antal lagliga grunder för sin behandling. De kan inhämta samtycke, ha en avtalsrelation med den registrerade eller ha ett berättigat intresse för behandlingen. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att Användarna ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger dem enligt lag.

Om behandlingen av personuppgifter baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med Användaren. Paloma kan vid behov hänvisa till korrekt Användare. Även om samtycket återkallas har Användaren rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och Användaren.

Lagringsperioden

Palomas tjänster är uppbyggda på ett sådant sätt att Användarna själva fritt kan lägga till och ta bort information. Det är Användarna som gallrar personuppgifter när ändamålet är med behandlingen uppfyllt. När en Användare säger upp avtalet med Paloma sätts ett uppsägningsdatum. Efter detta datum har Användaren inte längre access till kontot. 60 dagar efter detta datum raderas data, innefattande personuppgifter, som finns på själva konto (adresslistor, enkäter osv).

Anledningen att data sparas i 60 dagar är att det händer att Användarna inte är medvetna om vilka som använder kontot, och plötsligt kan en annan person som använder ett konto inte längre ha tillgång. Då är det viktigt att Paloma kan återskapa kontot med all data, en tid efter uppsägningen.

Mottagare av personuppgifter

Paloma har inte full insyn i Användarnas behandling av personuppgifter utanför den behandling som Paloma utför. Användaren kan komma att lämna ut personuppgifter till andra tredje parter när detta är nödvändigt eller fördelaktigt för Användaren. Användarna kan även komma att dela uppgifterna med andra personuppgiftsbiträden än Paloma där det är nödvändigt eller fördelaktigt för att de ska kunna utföra sina uppdrag. Användaren skulle också kunna komma att lämna ut personuppgifter till en sådan part som befinner sig utanför det EES.

DINA RÄTTIGHETER SOM BEHANDLAD

Du har rätt att begära information med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

En begäran om information, radering, rättelse eller begränsning ska riktas till den personuppgiftsansvarige. Kontakta därför Paloma om Paloma har personuppgiftsansvar för dina personuppgifter och respektive Användare om denna har personuppgiftsansvar för dina personuppgifter. Paloma kommer dock att skicka vidare en eventuell begäran till den personuppgiftsansvarige Användaren om en sådan begäran skulle riktas till Paloma.

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Paloma kan komma att göra tillägg och ändringar till denna policy. Vid detta tillfälle kommer en uppdaterad policy att publiceras på vår hemsida. Vi uppmanar då alla att noggrant läsa igenom den uppdaterade policyn.

KONTAKTINFORMATION

Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn, personuppgiftsbehandlingen i övrigt eller om behöver hjälp kring vem du ska kontakta så kan du kontakta Paloma på info@paloma.se.