AVTALSVILLKOR FÖR PALOMA IN SWEDEN AB:S TJÄNSTER OCH INTEGRITETSPOLICY

Definitioner

Kundavtalet- Det avtal som slutits mellan PALOMA IN SWEDEN AB (”Paloma”) och Kunden.

Avtalsvillkoren- Avser villkoren i förevarande avtal.

Avtalsperiod- Avser den period som Paloma och Kund avtalat om för nyttjande av Tjänsten.

Crediter- Avser pott av krediter dvs: pott på antal deltagare i Paloma Event och Magnet by Paloma, antal svar i Paloma Enkäter och antal utskick i Paloma Nyhetsbrev som Kunden enligt avtal köpt.

Kunden- Avser den fysiska eller juridiska person som Paloma ingått Kundavtal med för licens av Tjänsten.

Tjänsten- Avser Palomas produkter: Paloma Nyhetsbrev, Event, Enkäter och Magnet by Paloma.

Mottagare- Avser den fysiska eller juridiska person som Kunden sänder nyhetsbrev, inbjudningar och andra tjänster till via Tjänsten.

Immateriella rättigheter- Avser alla de immateriella rättigheter av Tjänsten som Paloma har exklusiv rätt till, inklusive närliggande rättigheter, samt vidareutveckling och uppdatering av Tjänsten.

Användarrättigheter- Avser den begränsade rätt som Kund ges genom Kundavtalet och Avtalsvillkoren att nyttja Tjänsten under den avtalade Avtalsperioden.

§ 1 Allmänt

Dessa villkor reglerar tillsammans med Kundavtalet avtalsförhållandet mellan Paloma och Kunden avseende Tjänsten. Vid motsägelser mellan Avtalsvillkoren och Kundavtalet ska Kundavtalet ha företräde. Paloma och Kunden kallas gemensamt för Parterna och var för sig för Part.

§ 2 Kundavtalets ingående

Beställning av Tjänsten kan ske via formulär på webbplats, via e-post eller muntligen. Den som vill ansluta sig till Tjänsten skall, för att möjliggöra ett fullt utnyttjande av Tjänsten, till Paloma lämna de uppgifter som Paloma efterfrågar i samband med registreringen. Kunden är skyldig att underteckna ett skriftligt avtal i samband med beställningen om Paloma begär det. Om Kundavtal inte ingåtts skriftligen ska Kundavtalet anses ingånget när Paloma har bekräftat beställningen eller när Tjänsten öppnats för användning.

Kunden väljer själv ett användarnamn och ett lösenord. Paloma förbehåller sig rätten att ändra Kundens identifieringsdata av tekniska, driftmässiga eller av andra skäl, såsom på grund av myndighetsbeslut.

§ 3 Uppsägning av kundavtalet

Uppsägning skall göras skriftligen via mejl. En underlåtelse att betala faktura är inte att betrakta som uppsägning av Kundavtalet. Paloma betalar inte tillbaka innestående ersättning, ersättning för onyttjad del av Avtalsperiod eller Credits i annat fall än om uppsägningen beror på fel eller dröjsmål i Tjänsten som beror på omständighet från Palomas sida och som inte är av ringa betydelse för Kunden.

Uppsägning av Kundavtalet ska göras innan inledandet av en ny Avtalsperiod. Det åligger Kunden att vara informerad om när en ny Avtalsperiod inleds. Paloma har rätt att fakturera Kunden för varje påbörjad Avtalsperiod. Paloma betalar inte tillbaka innestående ersättning för återstående tid i den period som är påbörjad enligt Kundavtal. Detta gäller även om det finns kvar en pott på ”Crediter”.

Vid uppsägning av Kundavtalet stängs Tjänsten per automatik ned dagen efter sista dagen av Avtalsperioden. Kunden ansvarar för att innan dess exportera den data Kunden önskar behålla innan Tjänsten stängs ned. Paloma garanterar inte att Kundens data från Tjänsten sparas eller säkerhetskopieras efter det att sista dagen av Avtalsperioden passerat.

Kundavtalet förlängs per automatik om det inte blivit uppsagt innan inledandet av en ny Avtalsperiod. Ett Freemiumkonto eller ett konto med Crediter stängs ned automatiskt om kunden inte varit inloggad på kontot under en period om tolv (12) månader.

Paloma har rätt att säga upp Kundavtalet med omedelbar verkan om Paloma avser lägga ned Tjänsten, inkorporera den i annan tjänst eller om Paloma ändrar Avtalsvillkor för anslutning till Tjänsten, t ex i anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten. Eventuell utestående betalning krediteras då till Kunden via kreditfaktura.

Med undantag av ovanstående gäller följande villkor vid betalning med kredit- eller betalkort. Om täckning saknas vid den automatiska kortbetalningen förbehåller sig Paloma att göra ytterligare uttagsförsök under de kommande tio (10) dagarna. Om det fortfarande saknas täckning efter tio dagar ska Kundavtalet sägas upp med omedelbar verkan. Tjänsten upphör dock inte helt, utan fortsätter att löpa såsom ett Freemiumkonto. I enlighet med ovanstående bestämmelse stängs sedan Freemiumkontot ned automatiskt om kunden inte varit inloggad på kontot inom en period om tolv (12) månader.

§ 4 Tjänstens immateriella rättigheter

Genom Kundavtalet ges Kunden enbart tillgång till en icke-exklusiv, tidsbegränsad rätt att använda Tjänsten. Kunden ges också en icke-exklusiv och tidsbegränsad rätt att använda vidareutvecklingar, uppdatering eller ändringar av Tjänsten. Kundens användarrättighet är begränsad till det som framgår ovan och av Kundavtalet. Paloma kvarhåller i övrigt alla rättigheter till Tjänsten, inklusive samtliga Immateriella Rättigheter som Tjänsten innehåller eller kan komma att innehålla genom vidareutveckling, uppdatering eller ändring av Tjänsten. Palomas och Palomas Tjänsters rättigheter får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan Palomas skriftliga samtycke.

Tjänsten, eller någon del därav, får inte säljas, vidareförsäljas, kopieras, reproduceras, eller användas på något annat sätt som inte är förenligt med Kundens användarrättighet enligt dessa Avtalsvillkor och Kundavtalet.

§ 5 Pris och betalningsvillkor

Betalning för Tjänsten sker enligt gällande prislista. Pris är angivet exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och offentliga avgifter.

Tjänsten faktureras eller betalas med kredit- eller betalkort vid Avtalsperiodens eller förlängningsperiodens början. Vid betalning genom faktura ska betalningen vara Paloma tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits mellan Parterna. Vid försenad betalning vid faktura är Kunden skyldig att till Paloma erlägga dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.

Vid betalning med kredit- eller betalkort dras beloppet omgående vid köp av Tjänsten, och automatiskt varje gång som Kundavtalet förlängs.

Paloma förbehåller sig rätten att avbryta leverans av Tjänsten eller del därav om betalning ej inkommer inom angiven tid. Det åligger Kund att meddela Paloma eventuell adressändring.

Kunder som använder Magnets kostnadsfria licens får under inga omständigheter ta inträde eller ta betalt för sina biljetter.

§ 6 Drift, support och kundservice

Tjänsten är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften av Tjänsten är under vissa tider oövervakad. Driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Vidare har Paloma rätt att utan föregående meddelande inskränka eller avbryta driften av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

I de fall meddelande skickas till Kunden används den e-postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

Paloma tillhandahåller Kunden support, i de fall support är beställt. Supporten sker via e-post för frågor, driftstörningar eller andra problem som uppstår vid nyttjandet av Tjänsten. Supportärenden inkomna under kontorstid, 08.00-17.00 svensk tid, besvaras normalt inom fyra timmar. Under sommartid kan förkortade öppettider för supporten förekomma. Vid brådskande supportärenden hänvisas Kunden till Palomas växeltelefon 0225-410 22 för inrapportering av ärende.

§ 7 Behandling av personuppgifter

Paloma behöver vid fullgörande av Tjänsten behandla vissa personuppgifter till kontaktpersoner hos Kunden för att administrera kundförhållandet och för att skicka marknadsföring till Kunden (t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden). Paloma är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och behandlar dessa i enlighet med Palomas integritetspolicy.

Paloma behandlar också genom Tjänsten personuppgifter på uppdrag av Kunden. Detta kan exempelvis bestå av prenumeranter till nyhetsbrev eller deltagare till evenemang. För sådana personuppgifter är Kunden personuppgiftsansvarig och Paloma är Kundens personuppgiftsbiträde. Genom att acceptera Avtalsvillkoren accepterar Kunden även Personuppgiftsbiträdesavtalet nedan.

Kunden ska i egenskap av personuppgiftsansvarig uppfylla de krav som dataskyddsförordningen (GDPR) uppställer. Det åligger därmed Kunden att ha en rättslig grund för alla personuppgifter som behandlas, samt att behandla personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningens principer.

§ 8 Tekniska förutsättningar för Tjänsten

För att nyttja Tjänsten krävs att Kundens tekniska förutsättningar uppfyller de på Palomas webbplats angivna minimikraven för Tjänsten.

§ 9 Restriktioner och leveransvägran

Paloma förbehåller sig rätten att granska det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt dessa Avtalsvillkor. Paloma åtar dock inget ansvar för att närmare granska Kundens användning av Tjänsten.

Kunden har enbart rätt att använda Tjänsten med beaktande av gällande lagstiftning,

Paloma förbehåller sig även rätten att omedelbart avbryta leveransen av Tjänsten om Kundens nyttjande av Tjänsten bryter mot dessa Avtalsvillkor, eller andra rimliga skriftliga restriktioner från Paloma. Paloma förbehåller sig också rätten att omedelbart avbryta leveransen av Tjänsten vid annat nyttjande som är skadligt för Paloma, Tjänsten eller Mottagarna av Tjänsten på något annat sätt.

Exempel på restriktioner i användandet är:

 • stötande innehåll såsom rasism, nazism/fascism, förtal, förolämpning, förföljning, hot och pornografi;
 • kedjebrev och pyramidspel;
 • att skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra;
 • att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra immaterialrättsligt skyddat material, utan att ha förvärvat rätten till materialet eller har inhämtat alla nödvändiga tillstånd att förfoga över materialet;
 • att kränka Palomas eller andra aktörers immateriella rättigheter;
 • att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator eller egendom;
 • att förfalska eller ta bort författarangivelser, juridiska eller andra typer av vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser avseende ursprunget av överfört material eller meddelande;
 • att bryta mot uppföranderegler, god sed eller mot andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för Tjänsten;
 • att utan tillstånd söka åtkomst till, störa eller avbryta konton, datorer eller nätverk hänförliga till Tjänsten;
 • att bereda sig tillgång till eller försöka bereda sig tillgång till information eller data via Tjänsten, undantaget sådan information Paloma avser göra tillgänglig för Kunden;
 • att utnyttja tillgången till Tjänsten i syfte att införskaffa information för att konstruera, utveckla eller uppdatera annan programvara;
 • att debitera andra för användning av Tjänsten direkt eller indirekt;
 • att på något sätt kringgå tillämpad avgiftspolicy för Tjänsten, exempelvis genom att systematiskt importera och exportera en och samma adress eller hela eller stora delar av mottagarlistan; eller
 • att Kund skickar e-post på ett sådant sätt som medför eller kan komma att medföra någon form av svartlistning, skräppostfiltrering eller blockering av Tjänstens IP-nummer.

Tjänster som avbryts i anledning av nyttjande som strider med villkoren i detta avsnitt § 9 berättigar inte någon återbetalning till Kunden. Kundens rätt att nyttja Tjänsten upphör med omedelbar verkan när Tjänsten avbryts. Paloma äger inget ansvar gentemot Kunden för förlust av data till följd av Tjänstens avbrytande.

§ 10 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Tjänsten används i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Paloma fri från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens nyttjande av Tjänsten.

Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig, samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. Kunden ska omedelbart be Paloma spärra lösenordet om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kunden är i förhållande till Paloma ensamt ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten.

Kunden förbinder sig att använda Tjänsten enligt principen för ”permission marketing”. Det innebär att Tjänsten ska användas för vidareutveckling av befintliga relationer. En Mottagare av ett utskick ska direkt eller indirekt gett sitt medgivande till att ta emot information från Kunden. Tillåtelsen från mottagaren kan uppstå genom exempelvis en befintlig kundrelation, personliga kontakter eller en intresseanmälan för att ta emot information via Tjänsten från Kunden.

Mottagare av information via Tjänsten ska alltid erbjudas möjligheten att avregistrera sig från ytterligare utskick genom en väl synlig klickbar länk i varje enskilt utskick. En avregistrering ska vara enkel att genomföra och måste alltid respekteras. Att skicka ut inbjudningar för att lansera ett nyhetsbrev accepteras under förutsättning att de gentemot varje Mottagare är av engångskaraktär och görs till en relevant målgrupp med ett förmodat intresse för innehållet.

Tjänsten i övrigt användas i enlighet med branchorganisationen SWEDMA:s tolkning av GDPR

Paloma tillåter inte att Kund lägger in köpta adresser eller adresslistor i Tjänsten.

§ 11 Bestämmelser om Paloma-konto

Kunden är införstådd med att det endast får finnas en registrerad avsändare per konto. Kund äger rätt att teckna konto för en klients räkning. Dock får endast en sådan registrerad klient/avsändare finnas per Paloma-konto.

§ 12 Begränsning av Palomas ansvar

Paloma svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Palomas kontroll eller som Paloma inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Som befriande omständighet skall bland annat anses ,men begränsas inte till,: olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt, fel i operatörers, samarbetspartners eller underleverantörers IT-tjänst, datanät, betallösning eller liknande händelse som Paloma inte kunnat råda över. Paloma är i inget fall ansvarig för indirekta skador eller följdskador. Paloma svarar således inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Palomas ansvar till följd av Kundavtalet är alltid begränsat till ett totalt belopp motsvarande den betalning som Kunden har erlagt de senaste tolv (12) månaderna innan skadans uppkomst.

§ 13 Palomas ansvar

Vid fel, eller dröjsmål från Palomas sida som inte är av ringa betydelse för Kunden kan Kunden erhålla jämkning genom kostnadsfri förlängning av Avtalsperioden såvitt gäller berörd del av tjänstebortfall. I inget fall utgår skadestånd för tjänstebortfall enligt ovan.

Framställs inte krav på ersättning inom en månad efter det att Tjänsten skulle ha öppnats eller felet upphört, förlorar Kunden sin rätt till kompensation om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

§ 14 Ändringarav Avtalsvillkor

Paloma äger rätt att revidera dessa Avtalsvillkor genom att publicera en uppdaterad version på hemsidan. De ändrade Avtalsvillkoren är gällande vid publicering på hemsidan.

§ 15 Ändringar av avgifter

Ändring av avgifter sker genom att ändringen införs i vid var tid gällande prislista. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att säga upp sitt Kundavtal för Tjänsten i enlighet med § 3. Om uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

De nya villkoren tillämpas från och med början av nästa Avtalsperiod, men alltid minst en (1) månad efter det att Paloma meddelat Kunden om den kommande höjningen. Meddelandet skickas till den e-postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

§ 16 Överlåtelse av avtal

Kunden äger inte rätt att överlåta detta avtal till tredje part utan skriftlig tillåtelse från Paloma AB.

Paloma har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta Kundavtalet, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt Kundavtalet, till bolag som ingår i samma koncern som Paloma. Paloma har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Kundavtalet.

§ 17 Sekretess

Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid användning av Tjänsten.

§ 18 Information till tredje part

Paloma har inte, utan Kundens godkännande, rätt att lämna ut adresslistor till tredje part.

§ 19 Ändringar av Tjänsten

Paloma äger rätt att ändra Tjänstens utformning utan föregående meddelande och oavsett anledning härtill. Sådan ändring träder i kraft med omedelbar verkan.

Vid alla ändringar som kan tänkas påverka Kundens användning av Tjänsten, skall Kunden inom rimlig tid få ett e-brev med motsvarande information till den e-postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

§ 20 Överlåtelse av Tjänsten

Kunden äger inte rätt att överlåta Tjänsten till tredje part.

§ 21 Tolkningsföreträde

Paloma träffar avtal med kunder i flera länder och översätter Kundavtalet och Avtalsvillkoren till olika språk vid behov. Om avtal kan tolkas olika på grund av språkliga skillnader ska det svenska avtalet alltid ha tolkningsföreträde.

§ 22 Gällande rätt

Formkraven för ingående av avtal och frågan om avtals giltighet mellan Paloma och Kund ska avgöras enligt svensk rätt.

Avtal som träffats mellan Paloma och Kund tolkas och får de rättsverkningar som följer av svensk rätt.

§ 23 Tvist

Uppstår tvist mellan Parterna avgörs den enligt svensk rätt och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt är första instans.

 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

 1. BAKGRUND

1.1 Kunden och Paloma har ingått ett avtal om användning av Palomas tjänster (”Kundavtalet”) och godkänt allmänna avtalsvillkor (”Avtalsvillkoren”).

1.2 Detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Biträdesavtalet”) reglerar enbart frågor rörande Palomas Behandling av Personuppgifter för Kundens räkning. I händelse av motsägelser mellan Kundavtalet och Biträdesavtalet ska Kundavtalet ha företräde.

 1. DEFINITIONER

2.1 Begrepp definierade med stor bokstav i Biträdesavtalet som också förekommer i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) har samma definition som i förordningen.

Kundavtalet avser det avtal om användning om Palomas tjänster som har ingåtts före eller i samband med att detta avtal ingås.

Biträdesavtalet avser detta personuppgiftsbiträdesavtal

Lagstiftning avser den vid varje tidpunkt gällande svenska lagstiftningen. Personuppgifter regleras huvudsakligen av den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) samt lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Parterna är införstådda med och godkänner att detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med den för varje tidpunkt gällande svenska lagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig avser Kunden, som fastställer syftet med och medlen för Behandlingen.

Personuppgiftsbiträde avser Paloma som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Standardavtalsvillkor avser villkor för skydd av Personuppgifter överförda till tredje land i enlighet med Europeiska kommissionens beslut (EU)2021/914 eller motsvarande villkor som ersätter dessa

Underbiträde avser en part som fått i uppdrag av Personuppgiftsbiträdet att med det ansvar som föreligger för Personuppgiftsbiträde verkställa Behandling i enlighet med detta Biträdesavtal samt Personuppgiftsansvarigs instruktioner.

 1. SYFTE

3.1 Syftet med Biträdesavtalet är att fastställa ett sådant bindande skriftligt avtal rörande personuppgiftsbiträde som krävs enligt Lagstiftningen.

3.2 Syftet är vidare att se till säkerheten och sekretessen för Personuppgifterna bibehålls vid Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifterna.

 1. LAGSTIFTNING

4.1 Personuppgiftsansvarige ansvarar för att Behandling sker i enlighet med den för varje tidpunkt gällande Lagstiftning.

4.2 Parterna är införstådda med och godkänner att ifall Lagstiftningen eller tillämpliga myndighetsanvisningar avsevärt förändras, ska villkoren i detta Biträdesavtal justeras så att de i största möjliga utsträckning motsvarar de principer Parterna ursprungligen avsåg när detta Biträdesavtal ingicks.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5.1 Den Personuppgiftsansvarige ska

 1. a) ge Personuppgiftsbiträdet sådana utförliga och dokumenterade instruktioner gällande Behandlingen att Personuppgiftsbiträdet ska kunna genomföra Behandlingen i enighet med detta Biträdesavtal och Lagstiftningen;
 2. b) vara berättigad och förpliktad att specificera syftet och medlen för Behandlingen av Personuppgifterna;
 3. c) säkerställa att alla vars Personuppgifter blivit registrerade har erhållit erforderliga meddelanden och information, samt säkerställa att erforderliga rättsliga grunder för överföring av Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet finns för den relevanta tidsperioden vilka tillåter Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen enligt vad som föreskrivs häri;
 4. d) ifall den Personuppgiftsansvarige företräder sina Koncernbolag eller tredje part i enlighet med detta Biträdesavtal, säkerställa att den Personuppgiftsansvarige har alla rättsliga befogenheter att å nämnda bolags vägnar ingå och fullfölja detta Biträdesavtal med Personuppgiftsbiträdet och tillåta Personuppgiftsbiträdet att Behandla Personuppgifterna i enlighet med villkoren i detta Biträdesavtal och Kundavtalet; och
 5. e) se till att Personuppgiftsbiträdet har erhållit all nödvändig information från den Personuppgiftsansvarige för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna utföra Behandlingen i enlighet med Lagstiftningen.
 6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

6.1 Personuppgiftsbiträdet ska

 1. a) Behandla Personuppgifter på dokumenterade, lagenliga och skäliga instruktioner från den Personuppgiftsansvarige, såvida inte annat krävs enligt Lagstiftningen, och i det senare fallet ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om det avvikande rättsliga kravet, förutsatt att Lagstiftningen inte förbjuder sådant meddelande;
 2. b) säkerställa att personer med behörighet att utföra Behandlingen i enlighet med detta Biträdesavtal har åtagit sig att iaktta tystandsplikt eller omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt, såsom vidare anges i detta Biträdesavtal;
 3. c) vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs av Personuppgiftsbiträdet enligt Lagstiftningen, på sätt som vidare anges i detta Biträdesavtal;
 4. d) uppfylla de villkor som anges i Lagstiftningen vid anlitandet av ett Underbiträde, på sätt som vidare anges i detta Biträdesavtal;
 5. e) i den mån detta är möjligt och med beaktande av Behandlingens art, bistå den Personuppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att den Personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med Lagstiftningen;
 6. f) bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes rättsliga skyldigheter, inklusive sådana gällande datasäkerhet, anmälan om Personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och skyldigheter gällande förhandssamråd, som krävs av Personuppgiftsbiträdet enligt Lagstiftningen, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå;
 7. g) på den Personuppgiftsansvariges instruktioner, radera eller återlämna alla Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige och radera befintliga kopior såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt tillämplig Lagstiftning. Metoderna för raderande och återlämnade ska fastställas mellan Parterna; och
 8. h) upprätthålla nödvändiga register över Behandlingen och ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställts för den Personuppgiftsbiträdet har fullgjorts såsom stadgats i Lagstiftningen, samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller av tredje part som bemyndigats av den Personuppgiftsansvarige.

6.2 Personuppgiftsbiträdet äger inte, utöver vad som framgår enligt instruktioner från Personuppgiftsansvarige, rätt att ändra ändamålen med Behandlingen eller medlen för Behandlingen.

 1. SÄKERHETSKRAV M.M.

7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna, med beaktande av:

 1. a) den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter; och
 2. b) de risker Behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

7.2 Den Personuppgiftsansvarige är ansvarig för att säkerställa att Personuppgiftsbiträdet informeras om samtliga omständigheter (inklusive riskbedömning och Behandling av speciella kategorier av Personuppgifter) beträffande de Personuppgifter som tillhandahållits av den Personuppgiftsansvarige vilka påverkar de tekniska och organisatoriska åtgärder som omfattas av detta Biträdesavtal.

7.3 Personuppgiftsbiträdet ska utan oskäligt dröjsmål, dock senast 48 timmar från det kommit till Personuppgiftsbiträdets kännedom, underrätta Personuppgiftsansvarige om förekomsten av eller risken för en Personuppgiftsincident.

 1. UNDERBITRÄDE

8.1 Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita ett eller flera Underbiträden för utförande av sina åtaganden i detta Biträdesavtal.

8.2 Om Underbiträde anlitas ska Personuppgiftsbiträdet ingå ett bindande avtal med sådant Underbiträde, som binder Underbiträdet vid minst samma skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt Biträdesavtalet. Underbiträden ska i sådant avtal lämna tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i Biträdesavtalet och Lagstiftningen.

8.3 Personuppgiftsbiträdet ska föra en uppdaterad förteckning över vilka Underbiträden som anlitas. På begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet överlämna en kopia av förteckningen till den Personuppgiftsansvarige.

8.4 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut gentemot den Personuppgiftsansvarige för hur Underbiträde behandlar personuppgifter, inklusive av Underbiträde tillämpade säkerhetsåtgärder.

8.5 Personuppgiftsbiträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige i förväg om alla planerade ändringar, tillsättanden eller byten av Underbiträden så att den Personuppgiftsansvarige, om objektivt godtagbara skäl föreligger, har möjlighet att invända mot en sådan ändring.

 1. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR PALOMAS TJÄNSTER

9.1 Om Kundavtalet innefattar tjänsten Paloma (nyhetsbrev) ska den Personuppgiftsansvarigas instruktioner vara:

 1. a) att Behandla Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning genom att skicka ut ett av Kunden skapat nyhetsbrev till e-postadresser angivna i en av Kunden upprättad adresslista,
 2. b) att Behandla eventuella Personuppgifter som förekommer i nyhetsbrevet och
 3. c) att spara adresslistan i syfte att använda e-postadresserna i senare utskick.

9.2 Om Kundavtalet innefattar tjänsten Magnet (eventhantering) ska den Personuppgiftsansvarigas instruktioner vara:

 1. a) att Behandla Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning genom att ta emot anmälningar för olika typer av evenemang,
 2. b) att i vissa fall sälja betalda biljetter till dessa evenemang och därmed Behandla betalningsinformation,
 3. c) att ge Kunden tillgång till de anmäldas Personuppgifter, bestående i huvudsak av namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation och
 4. d) att Behandla Personuppgifter genom att erbjuda en funktion för att ”checka in” anmälda deltagare till evenemang.

9.3 Om Kundavtalet innefattar tjänsten Kurios (enkätverktyg) ska den Personuppgiftsansvarigas instruktioner vara:

 1. a) att Behandla eventuella Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning genom att skicka ut en av Kunden eller Paloma skapad enkät till e-postadresser angivna i en av Kunden upprättad adresslista,
 2. b) att spara eventuella Personuppgifter som uppkommer genom att enkäterna fylls i och att
 3. c) Behandla personuppgifterna genom att föra statistik kring utfallet av enkäterna.

9.4 Det är den Personuppgiftsansvariga som bär det fulla ansvaret för att Behandlingen av Personuppgifterna i Tjänsterna uppfyller kraven i Lagstiftningen. Det kan anmärkas särskilt att sparande av adresslistor och inhämtande av enkäter med fritextsvar bör ägnas särskild hänsyn för att nå upp till Lagstiftningens krav på (bland annat) rättslig grund, korrekthet och gallring.

 1. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

10.1 I fall där Personuppgiftsbiträdet i samband med Behandlingen överför Personuppgifter till ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetet (”EES”) och som av Europeiska kommissionen inte anses uppfylla en adekvat skyddsnivå i förhållande till Lagstiftningen ska Parterna ingå ett tilläggsavtal baserad på Standardavtalsvillkor.

10.2 Har Personuppgiftsbiträdet anlitat ett Underbiträde med innebörden att Personuppgifter överförs till ett land utanför EES som Europeiska kommissionen inte anser uppfyller en adekvat skyddsnivå i förhållande till Lagstiftningen ska ett tilläggsavtal ingås baserat på Standardavtalsvillkor. Tilläggsavtalet ska ingås mellan Personuppgiftsansvarig och Underbiträdet. I händelse av konflikt mellan detta Biträdesavtal och Standardavtalsklausuler har Standardavtalsklausulerna företräde. Paloma har för närvarande inga Underbiträden utanför EES i länder som inte uppfyller en adekvat skyddsnivå.

 1. RÄTT TILL INSYN

11.1 Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran, utan oskäligt dröjsmål ge denne, eller en oberoende tredje man som denne anlitat, tillgång till sådana upplysningar och handlingar som är nödvändiga för att Personuppgiftsansvarige ska kunna utöva en effektiv kontroll av Personuppgiftsbiträdets åtgärder enligt detta Biträdesavtal eller Lagstiftningen.

11.2 Den Personuppgiftsansvarige ska bära för de kostnader som uppstår vid en kontroll av den Behandling av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet.

 1. KONFIDENTIALITET

12.1 Personuppgiftsbiträdet ska, förutom i de fall där Personuppgiftsansvarigs instruktioner säger annorlunda,

 1. a) hålla alla Personuppgifter som tillhandahållits av den Personuppgiftsansvarige konfidentiella,
 2. b) säkerställa att personer med behörighet att Behandla Personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet, och
 3. c) säkerställa att Personuppgifter inte utlämnas till tredje man utan den Personuppgiftsansvariges förhandsgodkännande, såvida Personuppgiftsbiträdet inte är skyldig enligt tvingande lagstiftning eller förordning att utlämna informationen.

12.2 Om en registrerad eller en myndighet gör en begäran relaterat till Personuppgifterna som omfattas av detta Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet så fort som skäligen är möjligt underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran innan Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller ett svar eller vidtar andra åtgärder gällande Personuppgifterna.

12.3 I de fall en behörig myndighet kräver ett omedelbart svar, ska Personuppgiftsbiträdet underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran så fort som skäligen är möjligt efter lämnat svar. Ifall Personuppgiftsbiträdet är förhindrad enligt tvingande lagstiftning eller myndighetsföreskrifter att utlämna sådan information, är Personuppgiftsbiträdet dock inte skyldig att underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran.

 1. ANSVAR OCH ANSVARSBROTT

13.1 Personuppgiftsansvarige ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med Lagstiftningen och Personuppgiftsansvariges skyldigheter i detta Biträdesavtal. Personuppgiftsansvarige ansvarar också för att utge adekvata och lagenliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet.

13.2 Personuppgiftsbiträdet ska ansvara för att behandling av Personuppgifter sker i enlighet med Personuppgiftsansvarigens instruktioner, Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal samt enligt Avtalsvillkoren.

13.3 Part ska hålla den andra Parten skadeslös för skada eller förlust (exempelvis, men inte begränsat till, administrativ sanktionsavgift, skadestånd till registrerade eller ombudskostnader) som Part drabbas av i anledning av att den andra Parten agerat i strid med Biträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdets ansvar ska emellertid omfattas av samma begräsningar som anges i Avtalsvillkoren.

13.4 Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan skall Part vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande.

13.5 För det fall att den Part agerat i strid med Biträdesavtalet i ett inte oväsentligt hänseende, har den andre Parten rätt att i förtid säga upp Kundavtalets till upphörande vid tidpunkt som den andre Parten bestämmer.

 1. AVTALSTID

14.1 Detta Biträdesavtal gäller mellan Parterna så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar Personuppgifter som en följd av sitt åtagande enligt Kundavtalet att leverera tjänster till Kunden. Om Kundavtalet upphör och nytt sådant avtal träffas utan att nytt personuppgiftsbiträdesavtal träffas, gäller detta Biträdesavtal även för det nya avtalet. Detta Biträdesavtal kan sägas upp på de villkor som anges i Kundavtalet.

 1. FÖLJDER AV BEHANDLINGENS UPPHÖRANDE

15.1 När Behandlingen har avslutats, eller dessförinnan om Personuppgiftsansvarige så begär, ska Personuppgiftsbiträdet lämna över eller förstöra samtliga Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet Behandlar.

Palomas integritetspolicy

Paloma in Sweden AB värnar om individens personliga integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Paloma har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Paloma uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy.

Paloma behandlar olika kategorier av personuppgifter i ett antal olika sammanhang.

I huvuddelen av behandlingen agerar Paloma som personuppgiftsbiträde för Palomas kunders räkning (kunderna är nedan kallade ”Användarna”). Sådan behandling sker främst när Användarna använder Palomas tjänster för anmälan till evenemang och utskick av e-post ( Paloma och Magnet). Personuppgifterna kan på detta sätt komma att behandlas av Paloma, men det är Användarna som är ansvariga för behandlingen av personuppgifterna. Användarna är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att de har inflytande och kontroll över behandlingen och därför har huvudansvaret för att se till så att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Paloma behandlar också vissa personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Att Paloma är personuppgiftsansvarig innebär att vi styr över hur behandlingen av personuppgifterna ska gå till och är huvudansvariga för att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur personuppgifterna har inhämtats och om Paloma är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Inledningsvis kommer de personuppgifter som Paloma är personuppgiftsvariga för att beröras. Därefter följer ett avsnitt om Palomas behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. Policyn avslutas med ett generellt avsnitt.

KAKOR (COOKIES)

Vad är kakor (cookies)?

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Syftet med kakor kan exempelvis vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje nytt besök.

Paloma och kakor

När du använder Palomas webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på vår webbplats slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. Palomas webbplats använder en sessionskaka som innehåller ett sessions-id. Denna kaka används för att servern ska kunna hålla reda på webbplatsens sessioner. Palomas webbplats lagrar även order-data när en besökaren skapar ett konto.

PALOMA SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kategorier av registrerade

Nedan kommer redogöras för vilka kategorier av personuppgifter som behandlas under respektive kategori av registrerade som Paloma är personuppgiftsansvarig för. Kategorierna är: kunder, leverantörer, arbetssökande och hemsidebesökare.

Paloma behandlar personuppgifter om sina kunder. Personuppgifterna samlas primärt in i samband med att en kund skapar ett konto på Palomas hemsida. De kategorier av personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband med att ett konto skapas är:

 • identifieringsuppgifter i form av namn,
 • kontaktuppgifter i form av mailadress och telefonnummer,
 • inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord,
 • uppgifter om yrke och sysselsättning i form av arbetsplats samt
 • elektronisk identifieringsdata i form av IP-adress och cookies.

Paloma behandlar också betalningsinformation om sina kunder innefattande betalningshistorik, fakturering och eventuella betalningspåminnelser.

Paloma behandlar vidare personuppgifter om sina leverantörer. De kategorier av personuppgifter som inhämtas och behandlas är:

 • identifieringsuppgifter i form av namn,
 • kontaktuppgifter i form av postadress, mailadress och telefonnummer,
 • uppgifter om yrke och sysselsättning i form av arbetsplats samt
 • betalningsinformation innefattande betalningshistorik och tidigare fakturor.

Personuppgifter behandlas även då du söker anställning hos Paloma. De kategorier av personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband med detta är:

 • identifieringsuppgifter såsom namn, titel och personnummer,
 • kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och mailadress,
 • finansiell information såsom uppgifter om lön, och löneanspråk,
 • uppgifter av personlig karaktär såsom ålder och födelsedatum samt
 • CV med utförda utbildningar, betyg och referenser.

Paloma behandlar också vissa personuppgifter om dig när du besöker Palomas hemsida. De kategorier av personuppgifter som då behandlas är:

 • elektronisk identifieringsdata i form av IP-adress och cookies.

Personuppgifter kan komma att kompletteras, inhämtas samt kontrolleras med hjälp av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc.

Användandet av personuppgifter

Paloma behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för -och ett specifikt ändamål med- att behandla.

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra förpliktelser inom Palomas verksamhet gentemot kunder, leverantörer och arbetssökande. Paloma har till exempel förpliktelser gentemot sina kunder att leverera Palomas tjänster.

Den lagliga grunden för behandling av kunders och leverantörers personuppgifter är fullgörande av de avtal som Paloma har ingått med kunderna och leverantörerna.

Om du söker anställning på Paloma kommer vi hantera dina personuppgifter i anslutning till rekryteringen i syfte att hitta en lämplig kandidat. Den lagliga grunden för detta är Palomas berättigade intresse. Om vi har för ändamål att spara dina ansökningshandlingar till senare rekryteringer kommer vi att fråga om ett samtycke för detta.

Om du besöker vår hemsida behandlas din IP-adress och cookies för att Paloma ska kunna föra statistik över besöket. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder så få cookies som möjligt på vår hemsida för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och omfattningen av trafiken på vår hemsida. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Som användare kan du stänga av möjligheten att spara cookies på din dator via din webbläsares inställningar. Vill du ha mer information kan du besöka Post- och Telestyrelsens hemsida (www.pts.se). Palomas lagliga grund för att spara personuppgifter om sina hemsidebesökare är Palomas berättigade intresse.

Personuppgifter kan även komma att behandlas vid marknadsföring på grundval av Palomas berättigade intresse att kommunicera med kunder som använder Palomas tjänster, eller andra personer som kan tänkas vilja använda Palomas tjänster i framtiden. Personuppgifter kan också behandlas vid inbjudningar till evenemang och för att utveckla verksamheten. Det kan även vara nödvändigt för Paloma att behandla personuppgifterna för att kunna fullgöra de förpliktelser som åligger Paloma enligt lag.

Samtycke

Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål. Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har Paloma rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom för att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och Paloma.

Mottagare av personuppgifterna

Paloma kan komma att lämna ut personuppgifter som Paloma är personuppgiftsansvarig för till den behandlade själv och till tredje part när detta är nödvändigt eller fördelaktigt för Paloma. Tredje part avser företag som Paloma har en affärsrelation eller personuppgiftsbiträdesavtal med, samt myndigheter.

En del av ovanstående mottagare är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga, men huvuddelen av mottagarna är att se som Palomas personuppgiftsbiträden. Om dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

När Paloma delar personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av IT-tjänster) sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Paloma har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden och vi genomför löpande kontroller av personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter samt följer våra begränsningar och krav avseende överföring av personuppgifter till tredje man i utanför EES.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. Paloma delar bara personuppgifter med företag i tredjeländer som har en adekvat skyddsnivå eller företag som genom godkända metoder anses uppnå en adekvat skyddsnivå.

Säkerhetsåtgärder

Paloma har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen. Personuppgifter hänförliga till kundavtal sparas exempelvis så länge kundavtalet är aktivt och 12 månader därefter. Behandling av personuppgifter för andra ändamål än fullgörande av kundavtal sparas enligt fastslagen gallringsrutin. Paloma arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Personuppgiftansvarig

Paloma är personuppgiftsansvarig för den behandling som anges ovan. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Paloma kan kontaktas via info@paloma.se.

PALOMA SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Paloma behandlar även personuppgifter på uppdrag av Användarna. Behandlingen sker då i enlighet med Användarnas instruktioner och tillämplig lagstiftning. Paloma har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med Användarna där Paloma garanterar att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att den registrerades rättigheter skyddas under denna behandling. När relationen mellan Paloma och Användarna upphör kommer personuppgifterna raderas eller att återlämnas i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Paloma och Användarna. Användarna har rätt att genomföra löpande kontroller för att säkerställa att Paloma följer sina åtaganden avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Nedan följer information om den behandling av personuppgifter som kan förekomma när Användarna behandlar personuppgifterna inom ramen för Palomas tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Paloma tillhandahåller i huvudsak två typer av tjänster. När personuppgifter behandlas genom Palomas tjänst Paloma (utskick av nyhetsbrev) kommer typiskt sätt följande kategorier av personuppgifter att behandlas:

 • identifieringsuppgifter såsom namn och personnummer,
 • kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och mailadress samt
 • vissa uppgifter om yrke och sysselsättning såsom arbetsgivare, titel eller arbetsplats.

När personuppgifter behandlas genom Palomas tjänst Magnet (Anmälningssidor och biljettförsäljning) kan i huvudsak följande kategorier av personuppgifter behandlas.

 • identifieringsuppgifter såsom namn och personnummer,
 • kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och mailadress,
 • elektronisk identifieringsdata såsom IP-adresser och cookies,
 • vissa hälsouppgifter, främst uppgift om exempelvis allergi eller handikapp samt
 • vissa uppgifter om yrke och sysselsättning såsom arbetsgivare, titel eller arbetsplats

Palomas tjänster är uppbyggda på ett sådant sätt att Användarna själva fritt kan lägga till information, vilket ibland kan innefatta personuppgifter. Andra kategorier av personuppgifter kan således förekomma i specifika e-postutskick eller på specifika anmälningssidor.

Personuppgifterna samlas ofta in med den registrerade som uppgiftslämnare, eller genom användandet av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc.

Användandet av personuppgifter

Palomas Användare har i personuppgiftsbiträdesavtalet åtagit sig att enbart behandla personuppgifter som de har en laglig grund för -och ett specifikt syfte med- att behandla.

Paloma har inte full insyn i Användarnas ändamål för behandling av personuppgifter. Typiska ändamål för behandling av personuppgifter i samband med användandet av tjänsten för nyhetsbrev (Paloma) är marknadsföring och reklam samt att kunna förmedla nyheter. Typiska ändamål för behandling av personuppgifter i samband med användandet av tjänsten för event (Magnet) är att kunna administrera anmälningar till exempelvis evenemang, kurser och seminarier.

Användarna kan ha ett antal lagliga grunder för sin behandling. De kan inhämta samtycke, ha en avtalsrelation med den registrerade eller ha ett berättigat intresse för behandlingen. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att Användarna ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger dem enligt lag.

Om behandlingen av personuppgifter baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med Användaren. Paloma kan vid behov hänvisa till korrekt Användare. Även om samtycket återkallas har Användaren rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och Användaren.

Lagringsperioden

Palomas tjänster är uppbyggda på ett sådant sätt att Användarna själva fritt kan lägga till och ta bort information. Det är Användarna som gallrar personuppgifter när ändamålet är med behandlingen uppfyllt. När en Användare säger upp avtalet med Paloma sätts ett uppsägningsdatum. Efter detta datum har Användaren inte längre access till kontot. 60 dagar efter detta datum raderas data, innefattande personuppgifter, som finns på själva konto (adresslistor, enkäter osv).

Anledningen att data sparas i 60 dagar är att det händer att Användarna inte är medvetna om vilka som använder kontot, och plötsligt kan en annan person som använder ett konto inte längre ha tillgång. Då är det viktigt att Paloma kan återskapa kontot med all data, en tid efter uppsägningen.

Mottagare av personuppgifter

Paloma har inte full insyn i Användarnas behandling av personuppgifter utanför den behandling som Paloma utför. Användaren kan komma att lämna ut personuppgifter till andra tredje parter när detta är nödvändigt eller fördelaktigt för Användaren. Användarna kan även komma att dela uppgifterna med andra personuppgiftsbiträden än Paloma där det är nödvändigt eller fördelaktigt för att de ska kunna utföra sina uppdrag. Användaren skulle också kunna komma att lämna ut personuppgifter till en sådan part som befinner sig utanför det EES.

DINA RÄTTIGHETER SOM BEHANDLAD

Du har rätt att begära information med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

En begäran om information, radering, rättelse eller begränsning ska riktas till den personuppgiftsansvarige. Kontakta därför Paloma om Paloma har personuppgiftsansvar för dina personuppgifter och respektive Användare om denna har personuppgiftsansvar för dina personuppgifter. Paloma kommer dock att skicka vidare en eventuell begäran till den personuppgiftsansvarige Användaren om en sådan begäran skulle riktas till Paloma.

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Paloma kan komma att göra tillägg och ändringar till denna policy. Vid detta tillfälle kommer en uppdaterad policy att publiceras på vår hemsida. Vi uppmanar då alla att noggrant läsa igenom den uppdaterade policyn.

KONTAKTINFORMATION

Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn, personuppgiftsbehandlingen i övrigt eller om behöver hjälp kring vem du ska kontakta så kan du kontakta Paloma på info@paloma.se.