Avtal

§ 1 Allmänt

Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Paloma In Sweden AB (nedan kallat Paloma) och Kunden avseende tjänsten Paloma (nedan kallad Tjänsten).

§ 2 Avtalsperiod och uppsägning

Har inte avtal ingåtts skriftligt skall avtal anses ingånget när Paloma har bekräftat beställningen eller när Tjänsten öppnats för användning. Beställning kan ske via formulär på Palomas webbplats www.paloma.se, via e-post eller muntligen. Den som vill ansluta sig till Tjänsten skall, för att möjliggöra ett fullt utnyttjande av Tjänsten, till Paloma lämna de uppgifter som Paloma efterfrågar i samband med registreringen.

Kunden är skyldig att underteckna ett skriftligt avtal om Paloma begär det. Paloma tilldelar Kunden ett användarnamn och ett lösenord. Paloma får ändra identifikationen av tekniska, driftmässiga skäl eller av andra särskilda skäl eller på grund av myndighets beslut.

Uppsägning skall inkomma skriftligt till uppsagning@paloma.se. Att ej betala faktura är ej att betrakta som uppsägning. Paloma betalar ej tillbaka innestående licensavgift om inte Paloma orsakat fel, brist eller dröjsmål från Palomas sida som ej är av ringa betydelse för Kunden.

Uppsägning av avtal skall göras innan ny avtalsperiod har påbörjats. Det åligger kunden att veta när avtalsperioden förnyas. Paloma har rätt att fakturera kunden för varje påbörjad avtalsperiod. Paloma betalar ej tillbaka innestående licensavgift för återstående tid i den period som är påbörjad enligt avtal. Detta gäller således även om det finns kvar en pott på ”Crediter”. Vid uppsägning från kund stängs Tjänsten per automatik ned dagen efter sista avtalsdatum. Det åligger Kunden att innan dess exportera den data Kunden önskar behålla innan Tjänsten stängs ned.

Avtalet förlängs per automatik om det inte blivit uppsagt innan ny avtalsperiod påbörjats. Ett konto med Crediter stängs ned automatiskt om kunden ej varit inloggad på kontot under ett år (12 månader).

Paloma har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Paloma skall lägga ner Tjänsten eller inkorporera den i annan tjänst, eller Paloma skall ändra villkoren för anslutning till Tjänsten t ex med anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten. Eventuell utestående betalning krediteras Kunden via kreditfaktura.

§ 3 Pris och betalningsvillkor

Fakturering för Tjänsten sker enligt vid beställningstillfället gällande pris. Pris är angivet exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och offentliga avgifter.

Tjänsten faktureras årsvis, kvartalsvis eller månadsvis vid avtals-/förlängningsperiodens början, du väljer. Betalning skall vara Paloma tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning är Kunden skyldig att till Paloma erlägga dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.

Paloma förbehåller sig rätten av avbryta leverans av tjänst om betalning ej inkommer. Det åligger Kund att meddela Paloma eventuell adressändring.

§ 4 Drift, support och kundservice

Tjänsterna är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Vidare har Paloma rätt att utan föregående meddelande inskränka driften av Tjänsten exempelvis för att genomföra uppgraderingar.

I de fall meddelande skickas till Kunden används den e postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

Paloma tillhandahåller Kunden support, om support är beställt, via e-post för frågor eller problem som uppstår avseende nyttjande av Tjänsten. Supportärenden inkomna under allmän kontorsarbetstid, 09.00-17.00 svensk tid, besvaras normalt inom fyra timmar. Sommartid kan förkortad öppettid för support förekomma. Vid brådskande supportärenden hänvisas Kunden till Palomas växeltelefon 0225-410 22 för inrapportering av ärende.

§ 5 Tekniska förutsättningar för Tjänsten

För att nyttja Tjänsten krävs att Kundens tekniska förutsättningar uppfyller de på Palomas webbplats angivna minimikraven för Tjänsten.

§ 6 Restriktioner och leveransvägran

Paloma har rätt att granska det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt dessa villkor.

Paloma förbehåller sig rätten att omedelbart avbryta leveransen av Tjänsten om Kundens användande av Tjänsten bryter mot i detta avtal upprättade villkor eller restriktioner. Exempel på restriktioner i användandet är

 • stötande innehåll såsom rasism, nazism/fascism, förtal, förolämpning, förföljning, hot och pornografi.
 • kedjebrev och pyramidspel.
 • att skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra immaterialrättsligt skyddat material, utan att ha förvärvat rätten till materialet eller har inhämtat alla nödvändiga tillstånd att förfoga över materialet.
 • att kränka Palomas eller andra aktörers immateriella rättigheter.
 • att skicka eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator eller egendom.
 • att förfalska eller ta bort författarangivelser, juridiska eller andra typer av vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser avseende ursprunget av överfört material eller meddelande.
 • att bryta mot uppföranderegler eller mot andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för Tjänsten.
 • att utan tillstånd söka åtkomst till, störa eller avbryta konton, datorer eller nätverk hänförliga till Tjänsten.
 • att bereda sig tillgång till eller försöka bereda sig tillgång till information eller data via Tjänsten, undantaget sådan information Paloma avser göra tillgänglig för Kunden.
 • att utnyttja tillgången till Tjänsten i syfte att införskaffa information för att konstruera, utveckla eller uppdatera annan programvara.
 • att debitera andra för användning av Tjänsten direkt eller indirekt.
 • att till synes omotiverat och systematiskt, återkommande importera och exportera en och samma adress, hela eller stora delar av mottagarlistan och därigenom kringgå tillämpad avgiftspolicy för Tjänsten.
 • att Kund skickar e-post på ett sådant sätt som medför eller kan komma att medföra svartlistning av Tjänstens Ip-nummer.

 • att Kund förmedlat personuppgifter till Paloma, eller nyttjat personuppgifter inom ramen för Tjänsten, utan att i vederbörlig ordning ha utverkat erforderligt samtycke för den som uppgifterna berör och på så vis brutit mot gällande rätt avseende Kundens eller Palomas personuppgiftshantering.

Tjänster som avbryts mot bakgrund av villkor i § 6 eller mot bakgrund av betalningssvårigheter från Kund berättigar ej till återbetalning. Kundens rätt att använda Tjänsten upphör då omedelbart. Sedan Tjänsten stängts av kan data som lagrats i Tjänsten komma att gå förlorad. Paloma äger inget ansvar gentemot Kunden för förlust av data till följd av Tjänstens avbrytande.

§ 7 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Tjänsten används enligt vid var tid gällande lagar och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Paloma fri från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens användning av Tjänsten.

Kunden är vidare alltid ensamt och strikt ansvarig för att den lagring som sker av Kunden, såväl av kunden självt som av/eller genom Paloma via dess servrar avseende av Kundens egna kunders personuppgifter; aldrig strider mot gällande rätt avseende personuppgiftshantering (enligt bl.a. personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen). Det åligger härvid Kunden att ombesörja att erforderligt och verifierbart samtycke utverkats från egna kunder samt att Kunden härvid även förbehållit sig rätten att vidarebefordra, förmedla och nyttja aktuella uppgifter för Paloma och Kunden på sätt som sker på Palomas servrar samt inom ramen för Tjänsten. Kunden förklarar sig även medveten om att Kunden, och inte Paloma, alltid är att ensamt anses som såväl personuppgiftsansvarig som personuppgiftsbiträde i förhållande till Kundens egna kunder; vars personuppgifter registrerats av Kunden och/eller förmedlats till Paloma. Kunden förbinder sig även att strikt ersätta Paloma för all eventuell skada som Paloma orsakas för det fall Palomas hantering av personuppgifter, inom ramen för Tjänsten och som härrör från Kunden, skulle visa sig vara obehörig och/eller stridande mot gällande rätt.

Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. Kunden skall omedelbart till Paloma anmäla spärrning av lösenordet, om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kunden är i förhållande till Paloma ensam ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten.

Kunden förbinder sig att använda Tjänsten enligt principen för ”permission marketing”. Det innebär att Tjänsten ska användas för vidareutveckling av befintliga relationer. En mottagare av ett utskick ska direkt eller indirekt gett sitt medgivande till att ta emot information från Kunden. Denna tillåtelse kan uppstå genom till exempel en befintlig kundrelation, personliga kontakter eller en intresseanmälan för att ta emot information via Tjänsten.

Mottagare av information via Tjänsten ska alltid erbjudas möjligheten att avregistrera sig från ytterligare utskick genom en väl synlig klickbar länk i varje enskilt utskick. En avregistrering ska vara enkel att genomföra och måste alltid respekteras. Att skicka ut inbjudningar för att lansera ett nyhetsbrev accepteras under förutsättning att de gentemot varje mottagare är av engångskaraktär och görs till en relevant målgrupp med ett förmodat intresse för innehållet.

Paloma tillåter inte att kund lägger in köpta adresser i Tjänsten.

§ 8 Bestämmelser om Paloma-konto

Kunden är införstådd med att det endast får finnas en registrerad avsändare per Paloma-konto. Kund äger rätt att teckna Paloma-konto för klients räkning. Dock får endast en sådan registrerad klient/avsändare finnas per Paloma-konto.

§ 9 Begränsning av Palomas ansvar

Paloma svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Palomas kontroll eller som Paloma inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Som befriande omständighet skall bland annat anses (men ej begränsas till): olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt, fel i operatörers eller underleverantörers datanät eller liknande händelse varöver Paloma ej kunnat råda. I inget fall är Paloma ansvarig för indirekta skador eller följdskador.

§ 10 Palomas ansvar

Vid fel, brist eller dröjsmål från Palomas sida som ej är av ringa betydelse för Kunden må Kunden erhålla jämkning genom kostnadsfri förlängning av abonnemangsperioden såvitt gäller berörd del av tjänstebortfall. I inget fall utgår skadestånd för tjänstebortfall enligt ovan.

Framställs inte krav på ersättning inom en månad efter det att Tjänsten skulle ha öppnats eller felet upphört, förlorar Kunden sin rätt till ersättning om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

§ 11 Ändringar i avtalet

Revideringar av dessa allmänna villkor skall för att kunna tillämpas godkännas av Kunden. Fram till ett godkännande tillämpas tidigare godtagna avtalsvillkor.

§ 12 Ändringar av avgifter

Ändring av avgifter sker genom att ändringen införs i vid var tid gällande prislista. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att säga upp sitt avtal för Tjänsten i enlighet med § 2. Om detta inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

De nya villkoren tillämpas från och med nästa avtalsperiod början, men alltid en (1) månad efter det att Paloma meddelat Kunden om den kommande höjningen. Meddelandet skickas till den e postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

§ 13 Överlåtelse av avtal

Kunden äger ej rätt att överlåta detta avtal till tredje part utan skriftlig tillåtelse från Paloma AB.

§ 14 Sekretess

Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid användning av Tjänsten Paloma.

§ 15 Information till tredje part

Paloma har inte, utan kundens godkännande, rätt att lämna ut adresslistor till tredje part.

§ 16 Ändringar av Tjänsten

Paloma äger rätt att ändra Tjänstens utformning utan föregående meddelande och oavsett anledning härtill. Sådan ändring träder i kraft omedelbart.

Vid alla ändringar som kan tänkas påverka Kundens användning av Tjänsten, skall Kunden i rimlig tid få ett e brev med motsvarande information till den e postadress Kunden angivit för att ta emot driftsinformation.

§ 17 Överlåtelse av Tjänsten

Kunden äger ej rätt att överlåta Tjänsten till tredje part.

§ 18 Tolkningsföreträde

Paloma träffar avtal med kunder i flera länder och översätter avtalen vid behov till olika språk. Om avtal kan tolkas olika på grund av språkliga skillnader har det svenska avtalet alltid företräde.

§ 19 Gällande rätt

Formkraven för ingående av avtal och frågan om avtals giltighet mellan Paloma och Kund ska avgöras enligt svensk rätt.

Avtal som träffats mellan Paloma och Kund tolkas och får de rättsverkningar som följer av svensk rätt.

§ 20 Tvist

Uppstår tvist mellan parterna avgörs den enligt svensk rätt och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt är första instans.