2018
2017
2016
2015
2014
08 apr 2015

För- och nackdelar med enkäter

Det finns både för- och nackdelar med intervjuer respektive enkäter. Dessa kan skilja från undersökning till undersökning. Du bör ta reda på vad som är lämpligt för just din undersökning eller enkät.

Nedan presenterar vi de för- och nackdelar som kan finnas med en enkät eller en intervju, för att du själv ska kunna avgöra vilket som passar dig bäst.

Fördelar med enkäter som undersökningsmetod

I jämförelse med vanliga intervjuer ansikte mot ansikte är en enkät mycket tids- och kostnadseffektiva. Det gäller framförallt när man ska hantera större mängder information av personer som dessutom kan vara utspridda geografiskt i landet. Enkäter blir dessutom mer och mer kostnadseffektiva ju fler frågorna är.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Enkäter är ofta enkla att analysera. De flesta är väl bekanta med en enkät och de behöver sällan förklaras ingående. Nästan alla har någon gång har deltagit i en undersökning via enkäter. Att delta i en enkät brukar varken uppröra eller oroa den tillfrågade.

Enkäter brukar reducera riskerna för opartiskhet. Frågorna är enhetliga till alla tillfrågade och det finns ingen mellanhand som kan misstolka informationen som den tillfrågade ger. Undersökarens egen uppfattning om verkligheten påverkar inte svarspersonen i någon riktning. Det ges inga extra signaler, som miner eller ansiktsuttryck, som kan påverka den svarande.

En enkät upplevs inte lika påträngande som en person som ringer och ställer frågor eller vill intervjua dig ansikte mot ansikte. När en respondent får en undersökning via e-post så kan han/hon fylla i det när det passar. Till skillnad mot andra undersökningsmetoder så blir den respondenten inte avbruten i sitt arbete.

Nackdelar med enkäter – och hur man kommer tillrätta med dem

En av de största nackdelarna med att skicka ut enkäter via mejl är risken att svarsfrekvensen kan bli låg. Dålig svarsfrekvens är den största fienden för statistisk analys och ett lågt deltagande kan dra ner undersökningens trovärdighet. Svarsfrekvensen varierar stort mellan olika undersökningar, men det är tydligt att en väldesignad och välplanerad undersökning ger hög svarsfrekvens. Tänk på möjligheten att kunna bjuda in till din enkät och skicka påminnelser automatiskt är en bra funktion för din enkät och bör finnas i ditt enkätverktyg.

En annan nackdel med enkäter är att man inte har möjlighet att tränga in djupare i svaren. Formulär är strikt ordnade och ganska trubbiga instrument utan nyanser. Formatet tillåter ofta ingen större flexibilitet åt den svarande. I enkäter går man miste av nyanserna i svaret i jämförelse med en muntlig intervju, eftersom respondenten då ofta vill kunna utveckla sitt svar.

Detta problem går dock att komma tillrätta med genom att ha ett svarsfält för kommentarer. Ofta är det just kommentarsfältet som ger den viktigaste informationen vid en undersökning och det kan ge insiktsfull information som annars inte hade kommit upp till ytan.

Nära nittio procent av all kommunikation sker via synintrycken. Gester, miner och andra och andra visuella ”ledtrådar” är inte tillgängliga i ett skrivet formulär. Frånvaron av personlig närhet kan ha olika effekt beroende på vilken typ av information man vill komma åt. Om du endast kräver faktamässig kunskap så är detta förmodligen inget problem. Men om du vill få fram känslig information med viktiga nyansskillnader eller attityder hos den tillfrågade så kan resultaten bli missvisande.

När du får dina enkätsvar så utgår du naturligtvis från att den som svarar är samma person som du skickade till. Du kan dock aldrig veta om så är fallet. Om du skickar ett enkäter till en chef på ett företag kan det mycket väl hända att den personen skickar vidare enkäten till någon annan att fylla i.

Slutligen – enkäter passar helt enkelt inte alla människor. Till exempel kan en enkät skrämma personer som inte har läsvana eller utbildning. Dessutom finns det människor som är misstänksamma mot skriftliga formulär på grund av att de tror att informationen ska missbrukas eller användas emot dem. Dessa personlighetstyper exkluderas då i din analys av målgruppen.

Det har nämnts tidigare, men tål att upprepas. En god relation med dina kunder gör det lättare för dig att vinna förtroende och därmed har du lättare att få deltagare till dina marknadsundersökningar. Missbruka inte det förtroendet.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Få vårt nyhetsbrev

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt