2018
2017
2016
2015
2014
17 dec 2014

Ordlista för enkäter och undersökning

Bakgrundsfråga
Tex Omsättning, kön, inkomst etc.

Bearbetningsfel
Fel på registreringen av svaren.

Bortfall
De personer som inte svarat av olika anledningar.

Bortfallsfel
Respondenterna har inte svarat på alla frågor

Databearbetning
Granskning av de insamlade uppgifterna

Datainsamling
Hur du ska samla in uppgifterna.

En statistisk undersökning
Skiljer sig från andra undersökningar genom att den bygger på statistik. Se Kvantitativa undersökningar Den kräver en viss mängd svar.

Enkät
Samma frågor ställs till ett stort antal personer. Via telefon, webbenkät eller direkt på stan tex.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Envalsfrågor
En frågetyp där respondenten ska välja endast ett av flera alternativ.

Fallstudie 
Bygger inte på statistik. Man fokuserar på en enskild individ t.ex.

Filterfrågor
Leder respondenten vidare till en följdfråga beroende på vad man svarade på frågan innan.

Flervalsfrågor
Respondenten kan välja mellan flera olika svaralternativ.

Fokusgrupp eller Fokusgruppsmetoden   
Se även Kvalitativa undersökningar. Ett mycket viktigt verktyg för att få synpunkter om nya produkter och tjänster innan de lanseras. Fokusgruppen leds av en utvald moderator

Frågeformulär
Ett antal skrivna frågor

Histogram
Hur en egenskap varierar i en population eller i ett urval.

Kontrollfråga
Samma fråga som ställs två gånger men med olika formuleringar.

Korrelation
Hur två variabler hänger ihop. Om den ena minskar så minskar även den andra.

Korstabulering
Hur svarar de stora kunderna jämför med era små kunder?

Korstabulering
Ett analyssätt som används för att ta reda på vad de som svarat på ett visst sätt på en fråga tycker i en annan fråga.

Kvalitativa undersökningar
Personligt möte i en fokusgrupp eller en personlig intervju. Går djupare än en:

Kvantitativa undersökningar
Vänder sig till en stor/större grupp personer

Marknadsundersökning
Vänder sig mot konsumenter och kunder. Man undersöker deras inställning mot företaget, tjänsten eller produkten.

Medelvärde
Alla respondenternas svar på frågan delat med antal respondenter.

Median
Mittvärde.

Mätfel 
Fel i frågeställningen, missförstånd vad som avses i frågan. Man får ”fel” svar.

Mätmetod
T.ex. registerdata, enkäter, telefon- och besöksintervjuer.

Objekt
Personer, händelser och föremål som du vill studera.

Opinionsundersökning
Mäter opinion, ska spegla befolkningens åsikter i valda frågor.

Population
Den grupp som du vill beskriva

Registerdata 
Redan insamlade uppgifter

Reliabilitet
Hur tillförlitlig är undersökningen

Respondent
Den som svarar på undersökningen eller enkäten.

Rådata
Obehandlade svar och statistik.

Sakproblem
Ofta ett komplicerat problem som en statistisk undersökning kan hjälpa till att lösa eller belysa. Kan handla om ekonomi, politik eller frågor av social art.

Skalfrågor 
T.ex att respondenterna ska värdera vara hur nöjda de är på en skalan 1-5.

Standardavvikelse
Används vid skalfrågor och som visar på hur mycket respondenternas svar avviker från medelvärdet.

Stapeldiagram
Hur skiljer sig olika kategorier åt.

Statistisk rapport 
Är den redovisning (rapport) man gör när man är klar med sin statistiska undersökning.

Statistiskt problem
Utifrån sakproblemet specificerar du ett statistiskt problem.

Svarsfrekvens
Antal svar i relation till antal möjliga svar.

Svarsfrekvens per fråga
Hur många procent av de som svarat på enkäten som svarat på en specifik fråga.

Tidsseriediagram
En mätning som sker upprepande gånger över tid på ett utvalt objekt.

Täckningsfel
Brister i undersökningen, kunder som inte kom med eller kunder som kom med men inte skulle ha kommit med.

Urval
Ska du fråga alla kunder eller räcker det om du frågar varannan kund?

Validitet
Att du har undersökt det du ska. Skilj på reliabilitet och validitet.

Variabel
Egenskap er som varier mellan kunder t.ex. Omsättning, inkomst, kön och geografisk tillhörighet.

Öppna svar
De svarande=respondenterna får själva skriva och formulera svar.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Få vårt nyhetsbrev

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt