2018
2017
2016
2015
2014
17 dec 2014

Hur tolkar man resultatet av en enkät? - Del 2

För att din undersökning ska bli tillförlitlig är det lika viktigt att lägga ner mycket tid och energi innan undersökningen som efter. Paloma lär dig mer om frågeformulering och vanliga fallgropar. Helt enkelt ställ enkätfrågorna på rätt sätt.

Det finns ett uttryck inom statistiken som säger ”skräp in, skräp ut”. Det innebär att om den information som ska tolkas är av dålig kvalitet så spelar det ingen roll vilka metoder eller verktyg som används. Det blir inte bra i alla fall. Var därför noggrann med att formulera vad du vill veta och hur du ställer dina frågor.

Hur har undersökningen genomförts?

För att kunna bedöma om en undersöknings resultat är av hög kvalitet behöver man titta på den dokumentation som följer med siffrorna. Du behöver veta hur frågorna har ställts, hur urvalet har gjorts och hur stort bortfallet är. Tänk också på att statistik är ett förenklat sätt att beskriva verkligheten, den kan inte spegla alla aspekter. Det kan ibland därför vara bra att komplettera med personliga intervjuer för att få en djupare förståelse av människors upplevelse.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Genomarbetade frågor

Det är svårt att göra bra frågor. Du behöver formulera dina frågor så att alla som ska svara förstår vad du menar. Vad vet du om din målgrupp? Behöver ord förklaras eller begrepp definieras? Om en fråga uppfattas på olika sätt blir det inte möjligt att göra en korrekt tolkning. Tänk på att du kan påverka den som ska svara genom hur du ställer frågan. De som är osäkra på frågans innehåll, eller på vad de själva tycker, är lättast att påverka. Gör en så neutral formulering som möjligt. När du frågar om en persons åsikter eller värderingar passar frågor med svarsalternativen ”ja” och ”nej” dåligt. Ha alltid med ett neutralt svarsalternativ ifall respondenten inte vill ta ställning i en fråga som till exempel ”Vet ej”, ”Har ingen uppfattning” eller ”Vill ej svara”.

Vanliga fel

När du vill veta hur ofta en person gör något, använd inte ”ofta”, ”sällan” eller ”ibland”. Använd heller inte värderingsord som ”lagom”, ”bra” eller ”dåligt”. Dessa begrepp kan innebära väldigt olika saker från person till person. Ge tydliga, avgränsade alternativ och fråga efter antal, storlek eller mängd så långt det går. Definiera vad du menar med centrala begrepp eftersom människor har olika referensramar. Undvik att blanda ihop två frågeställningar i en, det blir mycket förvirrande för den som ska svara och leder ofta fel.

Testa frågorna först

Om du har möjlighet, är det bra om du testar dina frågor på någon/några ur målgruppen innan du skickar ut dem. Du får då en indikation på om din målgrupp förstår frågorna och kan justera sådant som kan missuppfattas.

SCB tipsar om frågekonstruktion

Statistiska Centralbyrån (SCB) ger en hel del tips när det gäller frågekonstruktion.

  • När – tidsbegrepp
  • Var – rumsbegrepp
  • Vad - definition av begrepp
  • En fråga i taget
  • Använd inte ledande frågor
  • Använd inte bildspråk
  • Undvik oklara svarsalternativ
  • Undvik negationer, värderingar och laddade ord
  • Undvik laddade ord i påståenden
  • Undvik ja/nej-alternativ i attitydfrågor

Läs mer om frågekonstruktion på SCB:s webbplats.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Få vårt nyhetsbrev

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt