2018
2017
2016
2015
2014
17 dec 2014

Hur tolkar man resultatet av en enkät? Del 1: Statistiska rapporter

En undersökning kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för att mäta hur saker och ting förhåller sig bland en målgrupp. Men för att kunna besluta i en viktig fråga är det viktigt att förstå den information som en statistisk rapport ger.

En "statistisk rapport" är den redovisning man gör när man är klar med sin statistiska undersökning och ska presentera resultaten.

Resultat från statistiska undersökningar kan utgöra en bra grund för beslutsunderlag. Det är därför viktigt att planera sin undersökning noga och tänka igenom hur datainsamlingen ska gå till för att resultaten ska kunna tolkas och bli så rättvisande som möjligt.

En statistisk undersökning skiljer sig från andra undersökningar genom att den bygger på just statistik. Den är "kvantitativ" till sin natur. Det krävs alltså en viss mängd svar (en kvantitet) för att man ska kunna redovisa ett statistiskt resultat. 

Detta skiljer sig från "kvalitativa undersökningar" där man analyserar till exempel en enda text eller en enda persons svar i en längre intervju. "Fallstudie" är en typ av kvalitativ undersökning.  Den fokuserar på en enda undersökningsenhet, till exempel en person och är vanligt förekommande inom sjukvården och psykologin.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Det gäller att göra rätt både före och efter

Statistik handlar om att samla in data och information, och sedan analysera och utvärdera den. Några frågor du bör ställa dig innan du gör undersökningen: Vad vill jag veta och hur ska frågorna ställas? Vilka ska jag fråga? Hur ska urvalet göras för att svaren ska bli representativa för en större grupp?

När undersökningen är genomförd är det förstås viktigt att du verkligen har mätt det du ville mäta. Vilka slutsatser kan dras utifrån svaren? Hur ska resultaten presenteras?

Population och urval

Den grupp människor som man vill veta något om i undersökningen kallas för en population. Oftast tar det för mycket tid och resurser att fråga alla människor i populationen, därför behöver ett urval göras. En sådan undersökning kallas stickprovsundersökning.

Det är mycket viktigt att urvalet som görs representerar hela populationen för att slutsatser om hela gruppen ska kunna dras. Det är också viktigt att fråga tillräckligt många personer, så att man får en felmarginal som är acceptabel. Tänk också på att storleken på bortfallet, det vill säga hur många som valt att inte delta i undersökningen, kan påverka hur långtgående slutsatser du kan dra om hela gruppen.

Presentation av resultaten

När du gjort en enkät och samlat in svaren vill du kunna presentera resultatet på ett bra sätt. Det är viktigt att de som läser om undersökningen förstår hur den har genomförts och att de tabeller och diagram som används är lätta att förstå. Några av de vanligaste sätten att visa resultat är:

  • Stapeldiagram – används när du vill visa hur olika kategorier skiljer sig åt. 
  • Tidsseriediagram – används när du vill visa hur en egenskap hos observationsobjektet vid upprepade tillfällen utvecklas över tid.
  • Histogram – används när du vill visa hur en egenskap varierar i en population eller i ett urval.
  • Cirkeldiagram – används när du vill visa andelar av en helhet.

Att tolka statistik

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när du ska tolka resultaten av din undersökning. "Det finns tre typer av lögn: lögner, förbannade lögner och statistik" är ett bevingat uttryck som belyser det faktum att data ofta tolkas för att passa avsändaren. Nedan följer några exempel du behöver vara försiktig eller tydlig med:

  • Procent och procentenheter – en ökning eller minskning på 10 procent eller 10 procentenheter kan utgöra en stor skillnad. Se till att ha koll på siffrorna.
  • Orsak och verkan – bara för att två variationer sker samtidigt så behöver inte det betyda att det ena beror på det andra.
  • Övertolkning – när en kurva pekar åt ett visst håll behöver det inte betyda att den med nödvändighet kommer att fortsätta i den riktningen. Du kan inte heller alltid dra slutsatser om hur saker och ting förhåller sig utanför den population du undersökt.
  • Felaktigt urval - genom att välja eller välja bort (eller modifiera) en del i ett urval, kan resultaten manipuleras.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Få vårt nyhetsbrev

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt