December 2009
Vi önskar alla en god jul
och ett gott nytt år!
 
Personalen på Barnhuset

 Ny lag för barn till psykiskt sjuka föräldrar

 1 januari 2010 genomförs en ändring i Hälso- och sjukvårdslagen. Den innebär att personal inom Hälso- och sjukvården blir skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd, om barnets förälder har:

- En psykisk störning eller en funktionsnedsättning,
- En allvarlig fysisk sjukdom eller skada,
- Ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
- Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör.

Allmänna Barnhuset arbetar tillsammans med NU!- enheten på Socialstyrelsen, med dialogseminarier för att inspirera kommuner och landsting att utveckla sitt stöd till barn vars föräldrar har drabbats av psykisk sjukdom. Läs mer om det samarbetet i Nu!-enhetens nyhetsbrev:  

Läs också mer om Psykiatrinätverket; Barn som anhöriga. Det består av personer från olika organisationer och verksamheter som verkar för att ett nationellt nätverk ska bildas för professionella som i sitt arbete möter barn till föräldrar med psykisk ohälsa. De har en egen webbsida: www.barnsomanhoriga.se

Läs mer om den nya lagen på Riksdagens webbplats

 

Konferens 1:  Prevention – föräldrastöd
23-24 mars 2010 i Jönköping
Detta är den sjätte konferensen med fokus på stöd till föräldrar med psykisk sjukdom/funktionshinder.
Under konferensen kommer vi att fokusera på stöd till föräldrar med psykisk sjukdom. Vad innebär den tidiga anknytningen? Vilken effekt har barngrupper? Hur påverkas föräldraskapet av kulturell bakgrund? Vilka metoder är framgångsrika?

Läs mer om konferense Prevention - Föräldrastöd

 Konferens 2: Barnrättsdagarna
16-17 mars 2010 Örebro
Barnrättsdagarna är en mötesplats för alla som jobbar för barnens rättigheter. Barnhuset , Barnrättsakademin och Barnombudsmannen är arrangörer. Årets tema är utvärdering och uppföljning.
Under 2010 års Barnrättsdagar vill vi ge inspiration, konkreta exempel och redskap för hur man kan följa upp och utvärdera barnrättsarbetet i kommuner och landsting.
Läs mer om Barnrättsdagarna i Örebro
 

Tre nya böcker som kommer ut i början av 2010
 
Att läsa är livsviktigt. Om familjehemsplacerade barns läsning och skolgång
Barn placerade i familjehem visar som grupp sämre resultat i skolan än andra barn trots att de har samma begåvningsresurser. Barnhuset har finansierat ett forskningsprojekt och ger nu ut en rapport från projektet. Det är en studie som undersöker hur foster-föräldrar, lärare, familje-hemssekreterare och biologiska föräldrar upp-märksammar barnens skolgång och deras inlärning, särskilt läskunnighet. Rapporten kommer ut under januari 2010.

Att lära av fosterbarn. Åtta års arbete med intervjuer med före detta fosterbarn
Familjehemsenheten i Karlstad har utvecklat en uppföljningsmodell som bygger bygger på familje-hemsplacerade ungdomars egen syn på tiden i familje-hem och hur de ser på socialtjänstens arbete. Arbetsgruppen i Karlstad betonar vikten av reflekterad kunskap direkt från källan – fosterbarnet. Barnhuset ger ut en rapport som beskriver uppföljningsmodellen som baseras på 56 intervjuer som samlats under åtta år. Rapporten kommer ut under januari 2010.
Läs också vår tidigare artikel om arbetet

Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga. Analys av situationen i sju kommuner i Uppsala län för personalförsörjning av utredande social-sekreterare.

Kommunerna i Uppsala län startade 2008 ett projekt för att göra något åt sina svårigheter med att behålla personal som har ansvar för utredningar av barn och ungdomar, samt kunna erbjuda ett strukturerat utvecklingsstöd. Genom medel från Europeiska Socialfonden (ESF), har ett sk förprojekt genomförts för att kartlägga och analysera situationen i kommunerna och utforma ett åtgärds-program. Barnhuset ger ut rapporten från projektet i februari 2010. 

 

 
 
 
 

Ansvarig utgivare: Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset